Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Husk! at det er dit ansvar, at du overholde gældende lovgivning.

Hvad er RAB registrering?

RAB betyder Registreret Alternativ Behandler.

Som færdiguddannet NLP Psykoterapeut er det muligt at blive RAB-registreret gennem Dansk NLP Psykoterapeut Forening.

RAB-ordningen blev vedtaget af folketinget i 2004. Det fungerer, således at Sundhedsstyrelsen godkender en brancheforening, der opfylder de givne krav og retningslinier. Det er brancheforeningen, og ikke uddannelsesstederne, der bliver registreringsberettiget – og dermed får ansvar for at godkende og registrere den enkelte behandler.

For at blive RAB-registreret gennem Dansk NLP Psykoterapeut Forening skal den enkelte behandler bl.a. leve op til foreningens og de sidst kendte offentlige kvaliteteskriterier.

Kriterierne for optagelse ved Dansk NLP Psykoterapeut forening kan du læse i vores Vedtægter her.

Pris for  RAB registreringen er kr. 1500,-  som engangsbeløb. Fornyelse af RAB registrering er gratis.

Ny bekendtgørelse om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere ligger nu på retsinformation og kan ses her

Læs hvad Sundhedsstyrelsen skriver om RAB registrering her: Sundhedsstyrelsen – Alternativ Behandler

Du kan læse om, hvad SKAT skriver om Momsfritagelse af anden egentlig sundhedspleje – styresignal her.

Pointsystemet vedr. RAB-registrering og vedligeholdelse af registrering.

NLP psykoterapeuter forpligter sig til at holde sig fagligt og personligt ajour f.eks. gennem egenterapi, supervision og deltagelse i faglige kurser m.v. Den enkelte terapeut har selv ansvaret for sit terapeutiske virke.

I lige år udstedes et RAB-registreringsbevis gældende for de kommende 2 år, og baseret på foregående 2 års pointgivende grundlag. Beviset dokumenterer medlemmets opdaterings- og medlemsstatus. 

Dansk NLP Psykoterapeut Forening har valgt at taksere efteruddannelse m.v. efter følgende pointsystem:

NLP psykoterapeuten skal opnå 200 point over en 2 årig periode. I den samlede opgørelse SKAL mindst 120 point være opnået med NLP relation. Mindst 60 point skal være opnået gennem faglig relevant supervision.

Alle 200 point skal kunne dokumenteret. Derfor opfordrer vi medlemmerne til at opbevare dokumentation for erhvervelse af point 4 år bagudrettet. (Dokumentationen skal ses som en sikkerhed for den enkelte, så frem det mod forventning skal komme til en tvist med udenforstående – dette kunne fx være i forbindelse med en klagesag). Foreningen foretager ikke kontrol af medlemmerne, da alle med deres underskrift har vedkendt sig de etiske regler.

Pointgivende grundlag:

2 point – 1 times modtaget undervisning
4 point – 1 times givet undervisning
10 point – 1 times modtaget supervision
15 point – 1 times givet supervision
10 point – 1 times modtaget egenterapi
50 point – Praktiserende NLP psykoterapeut (pr. år)
15 point – Praktiserende NLP coach (pr. år)
25 point – 1 supervisionsdag (6 timer)
15 point – 1 erfa-dag
5 point – Deltagelse i generalforsamling
10 point – Deltagelse i generalforsamling + årsmøde
30 point – Bestyrelsesarbejde eller andre NLP udvalg (pr år)
20 point – Andre relevante udvalg (pr år)

 

Derudover kan der erhverves point ved dokumenteret div. NLP udførelser.
Det kunne f.eks. være udgivet avisartikler, anden litteratur, deltagelse i tv/radio, foredrag, m.v. Det vil være op til certificeringsudvalget at afgøre, hvor mange point det evt. vil udløse.

Valg af uddannelse

Når du vælger uddannelse kan det være en ide at kende kriterierne for optagelse og RAB registrering gennem Dansk NLP Psykoterapeut Forening.

Vi har kendskab til en række uddannelser i Danmark som lever op til de krav vi som forening har opstillet og som nye medlemmer skal opfylde. Uden dog at vi på nogen måde kan evaluere de forskellige skoler, da det står alle skoler frit at ændre uddannelsesindhold.

Vore nye medlemmer gennem de seneste 5 år kommer i al væsentlighed fra følgende skoler:

Nordisk NLP Akademi 

Anni Simonsen

Leadership by Heart

 

For yderligere oplysninger kontakt foreningen.

SA betyder, at man har en sundhedsfaglig uddannelse og er Sundhedsautoriseret og anerkendt.
På sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sst.dk kan man finde, hvilke uddannelser der er omfattet.
Som medlem af Dansk NLP Psykoterapeutforening, skal man som SA opfylde de samme krav, som en RAB registreret – se pointsystemet vedr. RAB-registrering og vedligeholdelse af registrering.

 

Klageadgang:
Klage over Autoriserede Sundhedspersoner skal ske gennem Patientombuddet.
Herudover følger SA de samme regler som andre, der er medlem af Dansk NLP Psykoterapeutforening.
Som SA vil du som medlem altid kunne få råd og vejledning via foreningens Etiske udvalg.

Hvis du indsamler, registrerer, opbevarer, bruger og/eller videregiver personfølsomme oplysninger om dine klienter f.eks. ved journalføring, skal du anmelde behandlingen til Datatilsynet og indhente tilsynets tilladelse.

 

Personfølsomme oplysninger kan være oplysninger om helbredsforhold. Det kan også være personnummer og oplysninger om klientens racemæssige eller etniske baggrund, seksuelle forhold, klientens politiske eller religiøse overbevisning, sociale problemer og andre rent private forhold som ulykkestilfælde, selvmordsforsøg eller længerevarende arbejdsløshed.

Datatilsynets skal have givet tilladelse, inden du kan gå i gang med behandling af personoplysninger.

Hvis du har fået tilladelse til at indsamle og opbevare personfølsomme oplysninger, er det også et krav:

  • at du kun registrer følsomme oplysninger om en klient, hvis oplysningerne er relevante i forbindelse med behandlingsforløbet og
  • at din klient har givet udtrykkeligt samtykke.

Datatilsynet anbefaler, at du får et skriftligt samtykke fra din klient til din registrering af følsomme personoplysninger.

Nogle alternative behandlinger kan få tilskud fra Sygeforsikringen danmark. I den forbindelse er det nødvendigt, at du oplyser klientens personnummer til sygeforsikringen, men før du gør det, skal du sørge for:

  • at klienten har givet sit samtykke og
  • eventuelt at foretage ændring i anmeldelsen til Datatilsynet.

Datatilsynet om alternative behandleres registrering af personnummer

Vejledning til standardjournal for alternative RAB/SA registrerede behandlere 

Herunder følger forskellige skemaer, der kan være brugbare for dig.

Grundjournal 1.

Grundjournal 2.

Skema til session

Indtake

Livshjulet

Du kan læse hvilke krav din forening skal stille krav om i forbindelse med din uddannelse for at opfylde i RAB loven, således at din forening kan RAB registrere dig.

Bekendtgørelse om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere

Uddannelses- og eksamenskrav

  • 10.Foreningen skal stille krav til uddannelse og eksamen for de medlemmer af foreningen, som foreningen registrerer og dermed giver tilladelse til at anvende titlen registreret alternativ behandler (RAB), herunder krav om en sundhedsmæssig uddannelse på sammenlagt minimum 660 undervisningstimer, lektioner eller tilsvarende. En lektion skal være á minimum 45 minutters varighed. E-learning kan indgå som en mindre del i undervisningen, hvis der i øvrigt består et lærer-/elevforhold.

Stk. 2. Uddannelsen skal bestå af både teori og praksis. Den praktiske del af uddannelsen opgøres i timer. Uddannelsen skal omfatte minimum 250 undervisningstimer eller lektioner i det primære fagområde (behandlingsform). Herudover skal uddannelsen indeholde basal sundhedslovgivning, herunder autorisationslovens bestemmelser om forbeholdt virksomhed og kvaksalveri, klinikvejledning/klientbehandling, psykologi samt præsentation af andre alternative fagområder (behandlingsformer).

Stk. 3. Foreningen skal stille krav om afsluttende eksaminer, herunder i basisfagene anatomi/fysiologi og sygdomslære.

Stk. 4. Foreningen skal stille krav til disse eksaminer, således at det sikres, at ansøgeren har den fornødne faglige indsigt og forståelse. Om nødvendigt kan foreningen selv forestå eksamen.

Stk. 5. Foreningen skal sikre sig, at ansøgerens uddannelse er tidssvarende, vedligeholdt og opdateret i relevant omfang. En ikke nyuddannet ansøger skal leve op til de krav, der måtte være stillet i medfør af § 8, stk. 2, nr. 3, umiddelbart op til ansøgningstidspunktet.

Kapitel 7

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

  • 21.Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. oktober 2012.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 702 af 25. juni 2004 om en brancheadministreret registreringsording for alternative behandlere.

  • 22.For så vidt angår behandlere, der har påbegyndt en relevant uddannelse inden denne bekendtgørelses ikrafttræden, og som afslutter denne uddannelse senest et år efter ikrafttrædelsesdatoen, kan den registrerende forening vælge om behandleren skal efterleve uddannelseskravene efter denne bekendtgørelses § 10, eller de uddannelseskrav der fulgte af § 10 i bekendtgørelse nr. 702 af 25. juni 2004 om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere.

Sundhedsstyrelsen, den 1. oktober 2012

Else Smith / Anne Mette Dons

Hurtige lov links

åbner i et nyt vindue

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Pin It on Pinterest

Share This